Kwandu

Omuluzi Murho – in Mashi (Kamaxi) or Kwandu, which is a Bantu language of Zambia, Bukavu, Congo and Angola. This book is published in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo.